Wpływ oleju CBD na psy

Wiele razy używaliśmy kropelek CBD, podając je niektórym charcikom z różnych przyczyn – choćby uspokajająco. Bardzo więc zainteresowało mnie badanie, które znalazłam, a dotyczy ono wpływu oleju na zdrowe psy, u których nie ma wskazań do terapii CBD. Karma i przysmaki dla psów zawierające CBD są obecnie szeroko dostępne na rynku i odzwierciedlają rosnącą popularność tej substancji, jako suplementu dla ludzi. Pomimo tego, brakowało do tej pory eksperymentalnych dowodów na bezpieczeństwo i skuteczność długotrwałego stosowania CBD u zdrowych psów. Ponieważ badanie amerykańskich naukowców jest niezwykle szczegółowe, a jego opis bardzo długi, postanowiliśmy przełożyć tylko najciekawsze fragmenty.

Czym jest CBD?

Cannabis sativa/C. indica to roślina zielna pochodząca z Azji, uprawiana od wieków. Jej części były wykorzystywane do różnych celów, w tym do produkcji włókna, paliwa, odżywiania i medycyny. Uważa się, że jest to najstarsza roślina uprawna, a jej bogata lista związków bioaktywnych jest udokumentowana jako bezkonkurencyjna w porównaniu z innymi roślinami. Kwas tetrahydrokannabinolowy (THCA) i kwas kannabidiolowy (CBDA) to dwa podstawowe fitokannabinoidy wytwarzane przez tę roślinę, które występują w różnych stężeniach w zależności od gatunku i odmiany. W procesie gotowania, ogrzewania lub suszenia, tworzą się: tetrahydrokannabinol (THC) – psychoaktywny kannabinoid, i CBD – niepsychoaktywny kannabinoid.

CBD wzbudził w ostatnich latach duże zainteresowanie ze względu na deklarowane działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, co czyni go potencjalnym kandydatem do walki z dolegliwościami i stanami takimi jak choroba Alzheimera i Parkinsona, padaczka, stwardnienie rozsiane, zaburzenia lękowe, choroba Crohna, jaskra, nudności i wymioty oraz analgezja. Potencjalna wartość terapeutyczna CBD u ludzi sprawiła, że stał się on atrakcyjną opcją do zastosowania u zwierząt. Co więcej, karma dla zwierząt domowych i smakołyki uzupełnione CBD są powszechnie dostępne. Jednak dowody eksperymentalne dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa codziennej ekspozycji zwierząt towarzyszących na tę substancję, są obecnie ograniczone.

Czy CBD jest bezpieczne dla zdrowych psów?

Dystrybucja tkankowa CBD u psów nie jest dokładnie zbadana i opisana, dlatego mogą występować działania niepożądane. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił niedawno dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa CBD u różnych gatunków zwierząt. Znaleziono spójne dowody na potencjalnie niekorzystny wpływ na funkcje wątroby i układ rozrodczy, chociaż konkretne środki różniły się w zależności od gatunku i zawartości CBD. Badania te zazwyczaj wykorzystywały poziomy CBD wielokrotnie wyższe niż te, które można znaleźć w komercyjnie dostępnej karmie dla zwierząt i przysmakach. Jednakże, biorąc pod uwagę te czynniki, panel EFSA stwierdził, że w chwili obecnej nie można ustalić dla CBD poziomu, przy którym nie obserwuje się szkodliwych skutków dla zwierząt.

W ostatnich badaniach u psów badano krótko- i średnioterminowe bezpieczeństwo bardziej umiarkowanych poziomów CBD. W skrócie, stężenia CBD wynoszące 2 mg/kg mc, 2 mg/kg mc dwa razy dziennie, 12 mg/kg mc dziennie, i do 20 mg/kg mc dziennie. W tych badaniach odnotowano pewne działania niepożądane, ale sklasyfikowano je jako łagodne; obejmowały one rozstrój żołądkowo-jelitowy, ślinotok i podwyższony poziom ALP. Ogólnie rzecz biorąc, monitorowanie markerów zdrowia wątroby jest uważane za kluczowe w badaniach CBD, ze względu na fakt, że kannabinoidy są głównie metabolizowane w wątrobie.

Projekt, badanie i dowody

Celem badania amerykańskich naukowców było wypełnienie luki w wiedzy na temat długoterminowej przydatności i tolerancji CBD u klinicznie zdrowych psów. Grupa dwudziestu psów otrzymywała codziennie kapsułki CBD w dawce 4 mg/kg mc przez okres 6 miesięcy. Kompleksowy zestaw fizjologicznych testów zdrowotnych był wykonywany przez cały czas trwania badania, a stężenia CBD były mierzone w tym samym czasie w osoczu, kale i moczu. Testy zdrowotne obejmowały biochemię, hematologię i badanie moczu, a oprócz badań weterynaryjnych, przeprowadzanych co dwa tygodnie, obserwowano samopoczucie. Ponadto na podstawie codziennej ankiety kontrolowano jakość życia.

Badanie zostało zatwierdzone przez Waltham Animal Welfare and Ethical Review Body i przeprowadzone z upoważnienia Animals Scientific Procedures. W badaniu wzięło udział czterdzieści zdrowych psów: 17 labrador retrieverów, 8 beagli oraz 15 norfolk terrierów. Badane psy były trzymane w parach, w budach z regulowaną temperaturą, zaprojektowanych tak, aby zapewnić lokatorom swobodny dostęp do wnętrza. Psy miały dostęp do wybiegów, a w ciągu dnia były wyprowadzane na spacery. Karmione były standardową komercyjną karmą (Royal Canin® Medium Adult Dry) – dwa razy dziennie.

Przygotowane dla psów kapsułki z CBD zostały przeanalizowane przez niezależne laboratorium. Zawartość THC w każdej partii była poniżej progu wykrywalności analitycznej (0,08%). Miękkie kapsułki żelowe placebo zostały wyprodukowane tak, aby odpowiadały zgodności miękkich kapsułek żelowych zawierających CBD. Kapsułki placebo zostały również przeanalizowane przez laboratorium, w celu potwierdzenia, że były one pozbawione wykrywalnego CBD. Każdemu psu podawano kombinację kapsułek, aby uzyskać dawkę jak najbardziej zbliżoną do docelowej dawki 4 mg/kg mc na dobę. Każda kapsułka była dodawana do porannego posiłku. Spożycie monitorowano dla pewności, że wszystkie psy zażyły substancję. W celu dokładnego dawkowania CBD, psy były ważone co tydzień. Badanie długoterminowe składało się z okresu podstawowego trwającego 8 tygodni, podczas którego zebrano wszystkie parametry referencyjne (biochemia, hematologia, badanie moczu w pierwszym tygodniu, obserwacje jednostek dwa razy dziennie, kontrole weterynaryjne co dwa tygodnie). Następnie psom podawano codziennie doustnie CBD lub placebo, jako część porannej dawki pokarmowej przez 26 tygodni (od stycznia do lipca).

Analiza badania psów

Wszystkie 40 psów ukończyło badanie bez odmowy przyjęcia kapsułki CBD lub placebo. Psy były karmione tak, aby utrzymać zdrową masę ciała. Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych podczas przeprowadzanych dwa razy dziennie obserwacyjnych kontroli zdrowia i dobrostanu oraz dwutygodniowych badań weterynaryjnych. W codziennej ankiecie dotyczącej jakości życia wypełnianej przez opiekunów, nie stwierdzono istotnych różnic między grupami CBD i placebo. Wszystkie średnie wartości hematologiczne w obu grupach CBD i placebo mieściły się w zakresach referencyjnych we wszystkich mierzonych okresach.

Średnie wartości parametrów biochemicznych surowicy: fosfatazy alkalicznej (ALP), białka i wapnia były poza zakresem referencyjnym w różnych punktach czasowych podczas badania. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby było to istotne klinicznie, ze względu na brak towarzyszących objawów klinicznych. Średnie poziomy aktywności ALP były znacząco wyższe u psów zażywających CBD, w porównaniu do psów otrzymujących placebo – przy czym wszystko powróciło do normy 4 tygodnie po zaprzestaniu podawania kapsułek. Wszystkie pozostałe wskaźniki funkcji wątroby; ALT, AST, GGT, bilirubina całkowita i kwasy żółciowe na czczo, nie różniły się u psów biorących CBD i placebo, w żadnym punkcie czasowym.

Dyskusja i wyniki

Cel tego badania był dwojaki. Po pierwsze, wykazanie tolerancji jednorazowej doustnej dawki CBD o szerokim spektrum działania (bez THC) podawanego w dawce 4 mg/kg mc przez okres 6 miesięcy u zdrowych, dorosłych psów. Po drugie, ilościowe określenie poziomu CBD w osoczu, moczu i kale w tym samym okresie. Badanie wykazało, że codzienna doustna dawka CBD w tym stężeniu i czasie trwania, była dobrze tolerowana przez klinicznie zdrowe, dorosłe psy.

Wszystkie wskaźniki hematologiczne i moczowe pozostawały w zakresie referencyjnym zarówno dla grupy placebo, jak i biorącej CBD we wszystkich punktach poboru próbek, bez znaczących różnic pomiędzy grupami. Wahania wartości biochemicznych były również ogólnie nie do zaobserwowania, z jedynie przejściowymi zmianami w pomiarach wapnia i białka, bez powiązanych objawów klinicznych. Nie uznajemy ich za niepokojące, zwłaszcza gdy są oceniane w szerszym kontekście klinicznym. Jednak zmiany zaobserwowano w poziomach ALP, gdzie grupa CBD miała znaczące podwyższenie, z poziomami powracającymi do poziomu wyjściowego po 4-tygodniowym okresie bez CBD. Chociaż przejściowe podwyższenie ALP może sugerować upośledzoną funkcję wątroby, jest ono klinicznie nieistotne, jeżeli interpretuje się je w oderwaniu od innych parametrów wątrobowych. Chociaż ALP jest powszechnie kojarzona ze zdrowiem wątroby, inne izoenzymy ALP ulegają ekspresji w kościach, nerkach, łożysku i jelitach. Zaobserwowane wyniki badań, mogą wskazywać na możliwą rolę CBD we wspieraniu zdrowia kości u psów, co zostało odnotowane u innych gatunków – u szczurów wykazano, że CBD poprawia gojenie się złamań i gęstość mineralną kości.

Jest to pierwsze długoterminowe badanie u psów, w którym badano drogi eliminacji CBD w moczu i kale. Podobnie jak w przypadku osocza, stężenia różniły się między psami. Ogólnie rzecz biorąc, znacznie większe ilości CBD zostały wyeliminowane z kałem niż z moczem; nie jest to zaskakujące ze względu na niepełne wchłanianie kannabinoidu po podaniu doustnym. Jest to również zasadniczo zgodne z danymi pochodzącymi od ludzi.

Oprócz szeroko porównywalnej patologii klinicznej i pomiarów biochemicznych, które zostały już omówione, każdy pies był oceniany za pomocą badania fizycznego przeprowadzanego co dwa tygodnie przez lekarza weterynarii, dwa razy dziennie przez opiekunów zwierzęcia oraz podczas codziennych badań jakości życia. Łącznie, oceny te nie wykazały różnic między zdrowiem i samopoczuciem psów otrzymujących CBD i placebo.

Podsumowując: u badanych długoterminowo zdrowych psów przyjmujących CBD, biochemia i hematologia nie wykazały żadnych klinicznie istotnych zmian, poza przejściowym wzrostem fosfatazy alkalicznej (ALP) u nieco ponad połowy psów otrzymujących CBD. Podwyższenie to zaobserwowano przy braku jednoczesnego podwyższenia innych parametrów wątrobowych i bez negatywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie. Badanie dostarczyło dowodów, że doustna dawka 4 mg CBD/kg mc podawana raz dziennie, jest dobrze tolerowana u klinicznie zdrowych psów przez okres 6 miesięcy. Destylat CBD (wolny od THC) użyty w tym badaniu jest dobrze tolerowany przez psy, co powinno przyczynić się do uzyskania danych pozwalających na ustalenie w przyszłości jego bezpiecznego poziomu (NOAEL). Niezależnie od tego, należy zachować ostrożność przy uogólnianiu wniosków z tego długoterminowego badania. Badanie to przeprowadzono na klinicznie zdrowych, dorosłych psach, w kontrolowanym środowisku i zaprojektowano je tak, aby zminimalizować ryzyko jakichkolwiek interakcji lekowych. Aby zrozumieć wszelkie ewentualne zagrożenia wynikające z interakcji CBD z powszechnie przepisywanymi lekami weterynaryjnymi, a także rozpoznać sposób wpływu procesów chorobowych na tolerancję CBD, potrzeba jeszcze dodatkowych badań.

Bradley S, Young S, Bakke AM, Holcombe L, Waller D, Hunt A, Pinfold K, Watson P and Logan DW (2022) Long-term daily feeding of cannabidiol is well-tolerated by healthy dogs. Front. Vet. Sci. 9:977457. doi: 10.3389/fvets.2022.977457

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36213402/